RODO

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. poz. 1000). Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 4 W SANOKU

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Pani mgr Mariola Milewska dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku z siedzibą przy ul. Robotniczej 13A zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Inspektor danych osobowych,  Pani Anna Lisowska u Administratora dostępna jest pod adresem e-mail: przedszkole4sanok@gmail.com

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

6. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i pierwszą literę nazwiska) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola: http://www.przedszkole.sanok.pl/ w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w przedszkolu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane ze strony.

7. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

8. Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w przedszkolu (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

    • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
    • przenoszenia danych,
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
    • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.